Mentsd meg a méheket promóció nyereményjáték szabályzat

Studex „Mentsd meg a méhecskéket” promóció
nyereményjáték szabályzat

A nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Studex Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 23; cégjegyzékszám: 01-09-673688; – a továbbiakban: Szervező) által szervezett Studex „Mentsd meg a méhecskéket” promóció nyereményjátékra, mely Csathó Péter egyéni vállalkozó (székhely: 2030 Érd Fürj utca 10/a vállalkozó igazolvány száma: 33074284), mint a nyereményjáték lebonyolítója (a továbbiakban: Lebonyolító) által üzemeltetett online felületen, azaz a Studex Hungary Kft. fullyukasztas.info/mentsdmegamehecskeket oldalán (továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat

  1. A részvétel feltételei

A nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) automatikusan részt vesz minden, a nevezés időpontjában a 18. életévét betöltött belföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

  1. a promóció kiírásának megfelelő rajzot és/vagy fényképet e-mailben elküldi a Szervező részére;
  • a rajz és/vagy fénykép felhasználásához hozzájáruló nyilatkozatot a rajz és/vagy fénykép elküldésével egyidejűleg e-mailban elküldi a Szervező részére a [email protected] címre, a tárgyban feltüntetve: „Mentsd meg a méhecskéket” A csatolmány formátuma jpg, png, vagy pdf lehet.

A rajz témája: „Mentsd meg a méhecskéket” és/vagy „Fülbevalók”. A rajz készülhet bármilyen technikával (pl. ceruzarajz, festmény, kollázs), legfeljebb A/4-es méretben. A fényképen felismerhető módón kizárólag a Játékos, vagy olyan 16 év alatti személy szerepelhet, aki felett a törvényes képviseleti jogot a Játékos gyakorolja. A felhasználási hozzájárulási nyilatkozat aláírásával a Játékos elismeri, hogy a beküldött fénykép szerzői joga kizárólag a Játékost illeti meg. A felhasználási hozzájárulással a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a fényképet a Szervező a saját döntése alapján kereskedelmi célból a jövőben ellenszolgáltatás nélkül közzé tegye a honlapján, a közösségi médiában, vagy a reklámtermékein. A felhasználási hozzájárulással a Játékos hozzájárul ahhoz is, hogy a nevét a Szervező a fénykép felhasználása során anonimizált formában (pl. „B. Anna”) közzétegye. Amennyiben a fényképen 16 éven aluli személy szerepel, a felhasználási hozzájárulásnak ki kell terjednie arra is hogy a közzététel során a Szervező a gyermek életkorát is feltüntethesse (pl. „P. Barbara 6”) A fényképek felhasználása kizárólag a Szervező döntése alapján történik. A fényképeket a Szervező bármikor indoklás nélkül törölheti.

Kizárólag az 1. és 2. pontban foglalt feltételek együttes és maradéktalan teljesítése minősül érvényes nevezésnek (a továbbiakban: Nevezés)

A Nevezés nem tartalmazhat, és nem támogathat a nemen, faji vagy etnikai származáson, nemzetiségen, valláson vagy világnézeti meggyőződésen, fizikai vagy szellemi fogyatkozáson, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést és nem ütközhet az Instagram általános hatályos szabályzatával. A jelen feltételeknek meg nem felelő, vagy nem a megadott témára vonatkozó Nevezést a Lebonyolító figyelmen kívül hagyja.

A játékban az alábbi személyek nem vehetnek részt:

– a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói,

– egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A Lebonyolító a játékból kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.

A Játékos kijelenti, hogy a játékra történő jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

  • A játék leírása

A Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsol ki hetente egy alkalommal, összesen tíz (10) alkalommal azok között a Játékosok között, akik a Játék időtartama alatt a részvétel feltételeinek megfelelő rajzot és/vagy fényképet, valamint a felhasználási hozzájárulást a Szervező részére megküldik.

  • A játék időtartama

A játék kezdete: 2022. július 4.

A játék vége: 2022. szeptember 9. Ezen időpont a Nevezés beérkezésének határideje.

A sorsolások időpontja: 2022. július 11.; július 18.; július 25.; augusztus 1.; augusztus 8.; augusztus 15.; augusztus 22.; augusztus 29.; szeptember 5.; szeptember 12.

  • Nyeremények

Az érvényes Nevezéseket benyújtó Játékosok közül online sorsoló programmal választunk ki alkalmanként egy Játékost (a továbbiakban Nyertes).

 A Nyertes nyereménye:

– 5 pár hypoallergén fülbevaló a Sensitive by STUDEX® kollekcióból (1 pár margaréta, 1 pár katicabogár, 1 pár pillangó, 1 pár gyöngy, 1 pár szív);

– 1 db bársony ékszertasak;

– 1 db STUDEX® ékszeres doboz;

– 3 cs virágmagmix

– 1 db színezhető hátizsák;

– 1 db úszógumi;

– apróságok a STUDEX® kollekciójából;

– meglepetés

A nyereménycsomag tartalma nem feltétlenül egyezik meg a képen látottakkal.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható.

A nyeremények adóterhét a Szervező viseli.

  • A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Szervező a Nyertest e-mailben értesíti, a nyeremény kézbesítését e-mailben egyezteti. A nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el a Nyertes részére. Amennyiben a Nyertes a Szervezőnek fel nem róható okból nem elérhető, vagy a megkeresésre az első értesítést követő 48 órán belül nem reagál, illetve a kézbesítés a Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul, a Nyertes elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Ebben az esetben a Nyertes kártérítési igényt, vagy sérelemdíj iránti követelést nem támaszthat.

  • Egyéb feltételek

a) A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár, így többek között semmilyen felelősséget nem vállal a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

b) A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A Szervező/Lebonyolító jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a fullyukasztas.info/mentsdmegamehecskeket oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a [email protected] email címen kérhető tájékoztatás.

A nyereményjáték adatvédelmi szabályzata itt érhető el.
A nyereményjáték részletes leírásáért kattints ide.
A nyereményjátékhoz szükséges nyilatkozat itt érhető el.